InterCAT: International Team for Circular and Accessible Tourism

Saskaņā ar neseno EK pētījumu par tūrisma izglītības un apmācības piedāvājumu (2016) un CIRTOINNO ziņojumu (Interreg Europe, 2019) aprites tūrisms un pieejamais tūrisms (Circular Tourism and Accessible TourismCAT) tiek uzskatīti par divām strauji augošām un ilgtspējīgām nozarēm.

Paredzams, ka tās radīs konkurētspējīgu nišu nelabvēlīgā situācijā esošiem reģioniem, kuri tiecas pēc ilgtspējīgas attīstības un apkaro ilgstošo bezdarbu. Neskatoties uz to, profesionālās izglītības un apmācību trūkums dažādās valstīs rada šķēršļus šo nozaru attīstībai, īpaši ja netiek veikti pasākumi ar mērķi palielināt izglītībai piešķirtos resursus.

Tāpēc InterCat projekts paredz noteikt labo apmācību praksi piecās projektā iesaistītajās valstīs un apmainīties ar to. Tas tiek darīts, izmantojot uz pierādījumiem balstītu pieeju. Tāpat projekta laikā ir paredzēts izveidot glosāriju, kurā apkopoti  svarīgākie CAT termini, risinājumi prasmju neatbilstībām un darbaspēka trūkumam aprites un pieejamā tūrisma nozarē, kā arī esošās mācību metodes un materiāli tiek pielāgoti jaunajām metodēm un materiāliem, izmantojot DIATool (Destination Imagine Analysis Tool – galamērķa attēlu analīzes rīks).