Fundación Universitat Jaume I – Empresa
(
Coordinador del proyecto)

(koordynator projektu)

 

Fundación Jaume I – Empresa jest podmiotem prawa publicznego, założonym w 1993 roku i promowanym przez Uniwersytet, Radę Społeczną Uniwersytetu i Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) (Stowarzyszenie Pracodawców Castellón). Celem FUE-UJI jest współpraca z Uniwersytetem w zakresie rozwoju i tworzenia działań związanych z kształceniem podyplomowym, specjalizacją i kursami eksperckimi, jak również kształceniem ustawicznym, promowaniem wyników projektów badawczych, generowaniem możliwości pracy podyplomowej i poprawą potencjału firm w uzupełnieniu do sektorów gospodarczych i społecznych Castellón.

Międzynarodowym Biurem Projektów FUE-UJI, którego misją jest pozyskiwanie funduszy na rozwój innowacyjnych projektów wspólnie z grupami badawczymi UJI, firmami i stowarzyszeniami, między innymi.

Zespół EuroFUE-UJI składa się z ekspertów w dziedzinie komunikacji, którzy projektują i zarządzają strategiczną, kreatywną, zwinną, skuteczną i terminową pracą oraz rezultatami projektów rozwijających wszystkie rodzaje działań komunikacyjnych i upowszechniających.

Hiszpania

https://www.fue.uji.es/

Stowarzyszenie ARID

Stowarzyszenie Rozwoju Inicjatyw Regionalnych (ARID) jest prywatną organizacją pozarządową zorientowaną na promocję i rozwój idei uczenia się przez całe życie. Zakres działalności Stowarzyszenia obejmuje różnorodną tematykę. Stowarzyszenie specjalizuje się w kształceniu zawodowym (VET), ale także, zgodnie z ideą uczenia się przez całe życie, prowadzi szkolenia dla osób dorosłych. W dynamicznie zmieniającym się współczesnym świecie konieczne jest ciągłe podnoszenie kwalifikacji, rozwijanie umiejętności i poszerzanie wiedzy. Działania prowadzone przez Stowarzyszenie wychodzą naprzeciw tym potrzebom, organizując wiele różnorodnych szkoleń, wykładów i kursów.

Pracownicy i trenerzy pracujący w Stowarzyszeniu to wysoko wykwalifikowana kadra zarówno pod względem wykształcenia jak i umiejętności zawodowych. Ponadto Stowarzyszenie współpracuje z wieloma fachowcami (np. pszczelarzami, nauczycielami, rolnikami, doradcami rolniczymi, pracownikami socjalnymi, pracownikami zakładów karnych, opiekunami osób niepełnosprawnych itp.) oraz instytucjami publicznymi i prywatnymi z różnych branż (np. uczelnie wyższe, instytuty badawcze, inspektorat więzienny, ośrodki doradztwa rolniczego, szkoły dla dzieci niepełnosprawnych itp.)

Polska

Agencja Rozwoju Regionalnego z Centrum Wsparcia Biznesu dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

RDA BSC SMEs działa od 25 lat w następujących obszarach:

– rozwój regionalny (cywilny i wiejski),

– poprawa środowiska gospodarczego,

– tworzenia lokalnych mechanizmów rozwoju i wsparcia dla przedsiębiorstw (mikro, małych i średnich), administracji rządowej i samorządowej (na poziomie krajowym, regionalnym, miejskim i lokalnym) oraz sektora organizacji pozarządowych.

RDA BSC SMEs – Plovdiv jest aktywnym uczestnikiem w procesie tworzenia regionalnych polityk rozwoju gospodarczego i innowacji, przedsiębiorczości społecznej i młodzieżowej, zielonej infrastruktury i efektywności energetycznej, edukacji zawodowej i rozwoju rynku pracy, dziedzictwa historycznego i kulturowego oraz turystyki, w tworzeniu regionalnych i miejskich planów i strategii rozwoju, regionalnych strategii innowacji, strategii komunikacji i innych. Uczestnictwo w regionalnych (NUTS2), powiatowych (NUTS3) i gminnych radach rozwoju, radach współpracy i trójstronnych radach na poziomie regionalnym, powiatowym i gminnym, w sieciach krajowych i międzynarodowych.

Założycielami i członkami RDA BSC SMEs – Plovdiv są gminy, stowarzyszenia pracodawców, uniwersytety, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

Bulgaria

http://www.rda-bg.org/en

Alternatywny Innowacyjny Rozwój Cywilne Stowarzyszenie Non-profit

Alternative Innovative Development (A.I.D.) jest organizacją o charakterze non-profit, która została założona w 2015 roku, ma siedzibę w mieście Larisa i liczy ponad sto (100) osób jako członków, młodych i kreatywnych obywateli, ludzi, których łączą wartości, pomysły, myśli, refleksje i wizję.

Celem organizacji jest przyczynianie się do tworzenia równego i sprawiedliwego społeczeństwa, poprzez organizowanie innowacyjnych inicjatyw i działań, w celu stworzenia aktywnych i “instytutywnych” obywateli, którzy sami mogą stać się nośnikami zmian społecznych. Działania organizacji są realizowane w całej Grecji zgodnie z potrzebami i celami, które zostały ustalone, koncentrując się na transferze technologii i innowacji, dostarczaniu edukacyjnych usług wspierających z głównym celem rozwijania nowych podejść edukacyjnych poprzez pracę w bliskiej współpracy z instytucjami edukacyjnymi, takimi jak uniwersytety, szkoły, centra dla dorosłych i zawodowe oraz organizacje pozarządowe zorientowane na edukację.

AID obecnie ściśle współpracuje z władzami miasta Larisa, aby stworzyć po raz pierwszy Miejską Radę Młodzieżową, która będzie składać się z przedstawicieli organizacji i młodych ludzi, których łączą wspólne wartości i ideały.

Grecia

Kocaturk Training and Consulting

Nasza organizacja, uruchomiona w 2018 roku z wiodącym udziałem 12 naukowców i trenerów, którzy mają doświadczenie w pisaniu, prowadzeniu i konsultowaniu projektów od ponad 10 lat. Nasza firma obsługuje instytucje rządowe i sektory publiczne w wielu obszarach projektowych, takich jak Erasmus+, Agencje Rozwoju, KOSGEB, İKG-Pro, IPARD, Ambasada, Granty UE, British Council, Horyzont 2020 itp.

Jesteśmy organizacją, która oferuje dobrej jakości doradztwo dla wszystkich instytucji publicznych i prywatnych, którym zależy na zmianie i rozwoju. Oferujemy również możliwości zatrudnienia dla młodych ludzi poprzez zwiększanie świadomości przedsiębiorczości w sektorze projektów. Naszym celem jest podniesienie standardów edukacji ogólnej w naszym kraju podczas pracy z tureckimi i europejskimi ekspertami (dzięki sieci, którą zbudowaliśmy na poziomie krajowym i międzynarodowym), poprzez zapewnienie im możliwości korzystania z dotacji takich jak UE, Bank Światowy i Agencja Narodowa.

Turcja

https://www.key-action.com/