New Horizons

(projekta koordinators)

NEW HORIZONS ir bezpeļņas organizācija, kas 2016. gadā tika dibināta Sicīlijā (Itālijā) un kuras mērķis ir veicināt vietējās teritorijas sociālo attīstību un saglabāšanu un savienot diezgan izolēto vietējo sabiedrību ar dinamisko ārpasauli, izmantojot izglītību un apmācību, informācijas pakalpojumus un starptautisko sadarbību.

Dibinātāju mērķis ir tuvākajā nākotnē veidot “jaunus apvāršņus” cilvēkiem un jo īpaši jauniešiem.

New Horizons, kas atrodas nelielā senpilsētā Tusā (Messinas provincē) ar aptuveni 3000 iedzīvotājiem, uzņemas no jauna atklāt, atdzīvināt un atjaunot pilsētu, kas cīnās ar iedzīvotāju skaita samazināšanos, jauniešu bezdarbu un sociālo kultūras pakalpojumu trūkumu.

New Horizons ir aktīvi piedalījies Erasmus+ programmās dažādās galvenajās darbībās (KA1, KA2, KA3) un jomās (jaunatne, pieaugušie, PIA, sports). Mūsu galvenās darbības jomas ir: sociālā uzņēmējdarbība, tradicionālā mantojuma popularizēšana, pieejams un ilgtspējīgs tūrisms un veselību veicinošs sports.

Itālija

Previform LDA

PREVIFORM, LDA. ir Portugāles pieaugušo profesionālās izglītības un apmācības sniedzējs, kas dibināts 2005. gadā un kuru akreditējusi Portugāles Republikas valdība.

Uzņēmuma misija ir: piedāvāt inovatīvas apmācības metodes; nodrošināt atbilstošas ​​prasmes kvalificētiem speciālistiem; izstrādāt mehānismus, kas atvieglo un veicina pāreju no apmācībām uz darba tirgu, nodrošināt  praktikantus ar stabilu sociālkulturālo, zinātnisko un tehnoloģisko apmācību; novērtēt un apstiprināt mācību rezultātus. Tāpēc Previform spēj nodrošināt profesionālo apmācību dažādos Eiropas līmeņos – II, III, IV. Previform ir liela pieredze pieaugušo izglītības jomā, kā arī liela pieredze konsultāciju sniegšanā – darba drošības, pārtikas nekaitīguma un higiēnas jomā.

Tāpat Previform vairāk nekā 10 gadus ir veiksmīgi strādājis dažādos ES līdzfinansētos projektos, tostarp Erasmus+,  lai izveidotu un attīstītu inovatīvas apmācības, un tas ir bijis iespējams tikai tādēļ, ka uzņēmumam ir pieredzējusi komanda.

Portugāle

Fundación Universitat Jaume I – Empresa

Fundación Jaume I Empresa ir publisko tiesību subjekts, kas dibināts 1993. gadā un kuru atbalsta Universitāte, Universitātes Sociālā padome, un Confederación de Empresarios de Castellón (CEC) (Kasteljonas Darba devēju asociācija).  FUE-UJI mērķi ir: sadarbība ar Universitāti, izstrādājot un īstenojot darbības, kas saistītas ar pēcdiploma apmācību un specializācijas kursiem; tālākizglītība; pētniecības projektu rezultātu popularizēšana; darba iespēju pēc mācību beigšanas veicināšana un uzņēmumu potenciāla uzlabošana, kā arī citas Kasteljona de la Plana (Valensija) ekonomiskās un sociālās nozares.

EuroFUE-UJI ir FUE-UJI Eiropas un starptautisko projektu birojs, kura misija ir iegūt finansējumu inovatīvu projektu izstrādei kopā ar pētniecības grupām, uzņēmumiem, asociācijām un mācību iestādēm.

EuroFUE-UJI komandu veido komunikācijas eksperti, kuri stratēģiski, radoši un efektīvi plāno un vada projektu darbu un rezultātus, tādējādi īstenojot komunikācijas un izplatīšanas pasākumus.

Spānija

Ergasia Ekpedeftiki S.A.

Ergasia Ekpedeftiki S.A. ir dibināta 2007. gadā  un nodrošina  profesionālo apmācību, karjeras konsultācijas un atbalstu bezdarbniekiem, darbiniekiem un pašnodarbinātajiem. Ergasia piedāvā individuālus apmācību kursus, izmantojot inovatīvas apmācību un izglītības metodes.  Īstenotie projekti (Erasmus+ un citas kopienas programmas) ir paredzēti cilvēkiem ar ierobežotām iespējām, piemēram, NEET, pieaugušajiem, kas vecāki par 55 gadiem, romiem un cilvēkiem ar zemu profesionālo kvalifikāciju, atbalstot viņus pamatprasmju apguvē un attīstībā.

Uzņēmuma misija ir radīt konkurētspējīgas priekšrocības praktikantiem un pievienot vērtību katram projektam, izstrādājot un ieviešot inovatīvas mūžizglītības sistēmas.

Uzņēmuma pakalpojumi ietver:

  • bezdarbnieku, darbinieku un pašnodarbināto profesionālo apmācību,
  • karjeras konsultācijas un atbalstu bezdarbniekiem un pašnodarbinātajiem.

Ergasia ir nodrošinājusi apmācības vairāk nekā 7500 bezdarbniekiem un darba ņēmējiem, ir sadarbojusies ar 2800 uzņēmumiem un 600 pasniedzējiem, piedāvājot apmācību programmas dažādās uzņēmējdarbības nozarēs: tūrisms, IT, finanses un administrācija, tehniskās profesijas, transports, veselība un labklājība, lauksaimniecība, vide, pedagoģija, kultūra un sports.

  1. gadā Nacionālā kvalifikāciju un profesionālās orientācijas sertifikācijas aģentūra (EOPPEP) sertificēja Ergasia, un kopš tā laika tā ir nodrošinājusi izglītību un profesionālo apmācību bezdarbniekiem, darbiniekiem un pašnodarbinātajiem. Tā  ir ieviesusi kvalitātes procedūras, kas sertificētas saskaņā ar ISO 9001:2015 jomu “Izglītības pakalpojumu plānošana un nodrošināšana, izmantojot profesionālos apmācību seminārus”.

Ergasia ir 20 darbinieki, kuriem ir pieredze mācību programmu sagatavošanā, īstenošanā, uzraudzībā, novērtēšanā un finanšu vadībā. Tā arī nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar dažādu jomu ekspertiem.

Grieķija

Ecological Future Education (hereinafter – EFE)

Ecological Future Education (turpmāk – EFE) ir bezpeļņas biedrība, kas piedāvā neformālo izglītību jauniešiem un pieaugušajiem par ilgtspēju un iekļaujošu vidi.

Galvenais mērķis ir nodrošināt vienkāršotu piekļuvi izglītībai, nodrošinot mūsdienīgus mācību materiālus, rīkus un metodes. EFE ir pieredze mācību programmu, mācību un mācību līdzekļu, mācību materiālu, e-mācību moduļu izveidē un viegli lasāmas metodes pielāgošanā.

Ilgtspējīga izglītība, ieskaitot aktīvu pilsoniskumu, ir viena no EFE galvenajām darbības jomām. EFE piedāvā lekcijas un veido informatīvus materiālus, lai palīdzētu izprast vides un ilgtspējīgas attīstības jautājumus, un iesaista jauniešus un pieaugušos, lai tie būtu aktīvi un atbildīgi pilsoņi.

Lai veicinātu sabiedrības izpratni par vides jautājumiem, EFE organizē seminārus un lekcijas par atkritumu pārstrādi, ilgtspējīgiem iepirkšanās paradumiem, kā arī rīko praktiskās darbnīcas, piemēram, par bišu vaska iesaiņojumu izgatavošanu u.c.

Latvija